Bizi Takip Edin:

Yabancı Çalışma İzni

Home Yabancı Çalışma İzni

İletişim

Yardıma mı ihtiyacınız var ?

Bizimle iletişime geçiniz ya da mesaj bırakınız. En geç 1-2 iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

info@basakdanismanlik.com
+90 216 519 40 70

Dökümanlar

Company White Paper
1.30 MB

Company Media Kit
1.22 MB

Yabancı Çalışma İzni

Çalışma izni Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan yabancı uyruklu insanların yasa dışı çalışmalarını önlemek ve çalışma güvenliğini sağlamaktadır.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca verilen çalışma izni her yabancı uyruklu işçiler izin zorunludur. İşverenlerin işçi alımında yabancı uyruklu işçi çalıştırma imkanının oluşturabilmesi için Yabancı işçi çalışma izni alması zorunludur. Başak Danışmanlık olarak Yabancı çalışma iznini çıkarmak için danışmanlık ve hizmeti bire bir uygulamaktadır. Zaman kaybetmeden çalışma izni almak için hemen iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı İşçi Çalışma İzni Neden Alınır?

Türkiye sınırları içerisinde çalışmak amacı ile bulunan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan tüm yabancılar için 4817 sayılı resmi kanun zorunluluğu nedeniyle çalışma izni alınmak zorundadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ve denetlenmektedir. Yabancı Çalışma izni olmadan işyerinde yabancı işçi çalıştırmak suç teşkil etmektedir. Yapılan denetlemeler ile yakalandığınız takdirde  bir takım yasalar gereği işçinin sınır dışı edilmesi ve işverene cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Yabancı Çalıştırma İzni Nasıl Alınır?

Başak Danışmanlık olarak, işyerinizde çalıştırmak istediğiniz yabancı uyruklu işçiler için siz değerli müşterilerimize çalışma izni almaktayız. Başak Danışmanlık ile iletişime geçtiğiniz zaman müşteri temsilcilerimiz sizlere en iyi şekilde açıklamasını yapıp ve derin şartlarıyla detaylı bilgilendirme yapmaktadır.

Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenler, Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma izni almakla yükümlüdürler.
Yabancı personel Çalışma İzni alınmadan yapılan çalışmalar kaçak çalışma kabul edilir. Denetimlerde tespit edilmesi halinde işverene ve yabancıya idari para cezaları uygulanır. Ayrıca yabancı sınır dışı edilebilir.

TÜRKİYE’DE BİR İŞVERENİN YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRABİLMESİ İÇİN;

 

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
Devlet ihalesi ile alınan işlerde çalışacak yabancılar hariç olmak üzere şirketler, çalıştıracağı her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşının çalışıyor olması yasal zorunluluktur.

YABANCILARA VERİLECEK ÜCRET ALT SINIRI:

 

İşverenlerin çalıştıracakları yabancıların mesleklerine ve çalıştıracakları işlere göre ödemesi gereken ücret alt sınırı Bakanlıkça belirlenmiştir.

 

İşverenin ödemesi gereken brüt ücretler;

 

Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için; asgari ücretin 6,5 katıdır.
Mühendis ve mimarlar ile Birim veya şube müdürleri için asgari ücretin 4 katıdır.
Öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar için asgari ücretin 3 katıdır.
Ev hizmetlerinde, çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1 katı olması gerekmektedir.
Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ:
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

Bu kanunun amacı yabancıların Türkiye’de ki çalışmalarını izne bağlamak ve yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.
Bu kanun;
Türkiye’de bağımlı ya da bağımsız çalışan yabancıları, bir işveren yanında mesleki eğitim gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
Bu kanunda geçen
Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı
Yabancı: 403 sayılı Türk vatandaşlığı kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişiyi
Bağımlı çalışan: Gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir veya birden fazla işveren emrinde ücret, aylık, komisyon vb. karşılığı çalışan yabancıyı,
Bağımsız çalışan: Başka şahısları istihdam etsin ya da etmesin kendi ad ve namına çalışan yabancıyı,İfade eder.

İZİN ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İZİN VERME YETKİSİ

Yabancıların Türkiye de bağımlı ya da bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.
Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Bakanlık onayı alınmak suretiyle yabancı çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir.

SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

Yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin ve ya işin süresine göre belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir.
Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra aynı işyeri ve işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere yabancı çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.
Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere yabancı çalışma izninin süresi altı yıla kadar uzatılabilir.
Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde ve daha sonra getirmiş olduğu eş ve çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla süreli çalışma izni verilebilir.

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir.

 

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları koşulu ile Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.

İSTİSNAİ HALLER

Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye2de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşından olan çocuklarına,
Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların füruuna,
Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve burada meslek okulu, yüksek okul ve üniversite mezunu olan yabancılara,
Muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancılara,
AB üye ülkesi vatandaşlarına veya AB üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarına
Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idarî ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçilikler, konsolosluklar ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idarî ve teknik personelin eş ve çocuklarına,
Bilimsel ve kültürel faaliyetler amacıyla bir ayı aşan ve sportif faaliyetler amacıyla dört ayı aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılara,
Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancılara,
Bu Kanunda öngörülen sürelere tâbi olmaksızın çalışma izni verilebilir.

KANUNİ ÇALIMA SÜRESİNE DÂHİL EDİLECEK SÜRELER İLE İKAMETTE KESİNTİ SAYILAN SÜRELER

Yıllık izinler, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık geçici iş göremezlik ödenekleri ile işsizlik sigortası ödeneği alınan süreler, kanuni çalışma süresine dâhil edilir.
Yabancının toplam altı ayı geçmemek şartıyla Türkiye dışında bulunması çalışma süresini kesmez. Ancak Türkiye dışında geçirilen zaman çalışma süresinden sayılmaz. Türkiye’de bulunmasına rağmen ikamet tezkeresini altı aydan fazla süreyle temdit ettirmeyerek ihmalde bulunan yabancının ikameti çalışma izinleri açısından kesinti sayılır.

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET TEYİT BELGESİ

Çalışma izninden muaf tutulan yabancılara, istekleri halinde Bakanlıkça çalışma izni muafiyet belgesi verilir.

ÇALIŞMA İZNİNİN SINIRLANDIRILMASI

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı hallerde, belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülkî ve coğrafi alan itibariyle sınırlandırılabilir.

İZİNLERİN VERİLMESİ VEYA UZATILMASI

Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını ülkelerde ki TC temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler. Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini alarak yabancılara çalışma iznini verir. Bu izin çalışma vizesi ve ikamet izninin alınmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. Bu belgeyi aldıktan sonra en geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığa ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur.
Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını Bakanlığa yurt içinden yapabilir.

İLGİLİ MERCİLERDEN GÖRÜŞ ALINMASI

Yabancılara, bu kanunla getirilen koşullara bağlı olarak çalışabilecekleri meslek, sanat ve işlerle ilgili çalışma izinleri, ilgili mercilerin mesleki yeterlilik dâhil görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça verilir.

İZİN İSTEMİNİN REDDİ

Yabancı Çalışma izni veya yabancı çalışma izninin uzatılması istemi;
İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmaması,
Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması,
Yabancının geçerli bir ikamet tezkeresinin bulunmaması,
Bir işyeri, işletme veya meslek için izin talebi reddedilen yabancının aynı işyeri, işletme veya aynı meslek için izin talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunması,
Yabancının çalışmasının millî güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlâk ve genel sağlık için tehdit oluşturması,
Hallerinde reddedilir.

ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ

Yabancının 11 ve 13 üncü maddede sayılan sınırlamalara aykırı olarak çalışması veya 14 üncü maddede öngörülen hallerden birinin varlığının veya yabancının ya da işvereninin, çalışma izni talep dilekçesinde eksik veya yanlış bilgi verdiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, Bakanlık verdiği çalışma iznini iptal eder ve durumu ilgili Bakanlığa bildirir.

ÇALIŞMA İZNİNİN GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ

Yabancının ikamet tezkeresinin her hangi bir nedenle geçersiz hale gelmesi ya da geçerlilik süresinin uzatılmaması
Yabancının pasaportunun geçerlilik süresinin bitmesi ve uzatılmaması
Yabancının mücbir sebepler dışında aralıksız olarak altı aydan fazla yurt dışında kalması
Hallerinde geçerliliği kaybeder.

YABANCI VATANDAŞLARIN ÜLKEMİZDE YAPAMAYACAKLARI MESLEKLER

Dişçilik, ebecilik, hastabakıcılık
Eczacılık
Veterinerlik
Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
Avukatlık
Noterlik
Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi
Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
Gümrük müşavirliği

BAŞVURU SAHİBİ İŞ YERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1-Çalışma izin talep edilen işyerlerinde en az beş TC vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı Bakanlıkça verilecek bir yıllık yabancı çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı çalışma izni talebinde bulunulması durumunda çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonra ki her bir yabancı için ayrı ayrı beş TC vatandaşı istihdamı aranacaktır.
2-İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekir.
3-İşyerinin brüt satışlarının en az 800.000 TL yahut son yıl ihracat cirosunun en az 250.000 USD olması gerekir. ( Bazı faaliyetler de ciro şartı farklılıklar gösterebilir )
4-İzin isteyen şirket ortağı yabancının 40.000 TL den az olmamak üzere sermaye payının en az %20 olması zorunludur.
5-İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır şekilde olması zorunludur. Buna göre başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az
Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mimar ve mühendisler için asgari ücretin 6,5 katı
Birim veya şube müdürleriyle, mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı
Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçıları unvanlarında çalışacaklar için asgari ücretin 3 katı
Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret kadar, yukarıda sayılanlar dışında çalıştırılacaklar için ( satış elemanı, ihracat, pazarlama görevlisi gibi) çalışacak yabancı vatandaşlar için asgari ücretin 1,5 katı
Turizm, animasyon ve organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarında çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancı vatandaşlar için asgari ücretin 2 katı
Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az 4 yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak ve bu kapsamda uygun bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
NOT: Eğlence sektörünün, turizm animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 TC vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş TC vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

ÇALIŞMA İZNİ ALINABİLMESİ İÇİN;

 

Yabancının mesleği, Resmi kurumlarda kayıtlı önceki bilgileri, İşverenin sağlaması gereken yasal şartlarının yeterli olması gereklidir.

 

Bakanlık Çalışma izni başvuru dosyalarını aşağıdaki kriterleri dikkate alarak kapsamlı inceleme yapar.

 •  İş piyasasındaki durum
 •  Çalışma hayatındaki gelişmeler
 •  İstihdama ilişkin sektörel
 •  Coğrafi ve ekonomik konjonktür

 •  Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması
 •  Yabancı personelin mensup olduğu ülke
 •  Yabancı personelin uzmanlık alanı
 •  Nitelik ve yetkinlikleri, Yabancının eğitim durumu,
  İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
  Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,
  Yabancı personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulması halinde çalışma izni onaylanır.

Çalışma izni nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir.
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir.

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar niçin çalışma iznine sahip olmalıdır?

Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanlar sınır dışı edilmektedirler.

Yabancı Kimlik Numarası nedir?

Türkiye’de çalışma izni veya en az altı ay süreli ikamet izni düzenlenen yabancılara elektronik ortamda verilen on bir rakamdan oluşan numaradır.

İkamet iznine sahip olmak yasal çalışabilmek için yeterli midir?

Hayır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunludur.

Çalışma izni ikamet izni sayılır mı?

6735 sayılı Kanuna göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Ancak, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi, Şartlı Mülteci ve Geçici Koruma statüsünde bulunan yabancılara düzenlenen çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmez.

Türkiye’de çalışma iznine sahip olan bir yabancının aile üyelerinin ikamet izni hakkı var mıdır?

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da, yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla, süreli çalışma izni verilebilir.

Çalışma izni için harç ödenmekte midir?

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Ayrıca 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca Bakanlığımızca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kağıt sayılmış olup, düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden değerli kağıt bedeli alınmaktadır. Güncel çalışma izni harç tutarlarına ve değerli kağıt bedeli miktarlarına https://www.ailevecalisma.gov.tr/ adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
Analiz Süreci

Analiz Süreci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Başvuru Süreci

Başvuru Süreci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish
Open chat
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Powered by